Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Пророк Наум, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL4
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Южна стена; I регистър; бюстове на пророци в правоъгълни медальони
Разположение в сцената
Петредов надпис върху свитъка на пророка
Особености на изписването
2. р. – двоен гравис над е.
3.р. – двоен гравис над р.
4.р. – двоен гравис над н; лигатура ин.
5.р. – лигатура ан.
Сцена
Пророк Наум
Пророци, пророчици -> Наум
Тип надпис
Време на изписване
Текст

τάδε
λέγι Κ-
ύριος
σην<α>χθ-
5ίτοσαν
Така говори Господ: нека се съберат!
Коментар
Формата συναχθήτωσαν се среща само веднъж в Стария и Новия завет: καὶ κωφοὶ ἀπὸ ἀνθρώπων συναχθήτωσαν πάντες καὶ στήτωσαν ἅμα· ἐντραπήτωσαν, καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἅμα (Is 44:11).
Превод: „Нека се съберат всички глухи от хората и застанат заедно: нека се опозорят и посрамят заедно“ (ЦВ).
Други словоформи на глагола συνάγω в Aor Pass, които биха могли бъдат смислов първоизточник на надписа, са отново от пр. Исаия от Стария Завет, които са тематично свързани с бъдещото явяване на Сина в слава по време на второто пришествие, описано и в Мт 25:32:
Is 43:9: πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν· τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ.
Превод: „Всички народи се събраха заедно, и от тях ще се съберат князе: кой ще съобщи това ? Или кой ще ви разкаже какво е било отначало? Нека доведат свои свидетели, да се оправдаят и да кажат истината! (ЦВ)“ (Ис 43:9).
Пасажът от Евангелие на Матея гласи: καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ" ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων (Mat 25:32).
Превод: „И ще се съберат пред Него всички народи, и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози“ (Мт 25:32).
Важно за отбелязване е, че пасажът Ис 44:11 не е паримийно четиво от състава на византийско-славянския лекционар. От това най-вероятно следва, че инципитът τάδε λέγει Κύριος е комбиниран с формата συναχθήτωσαν в смислова връзка с паримията Ис 43:9–14, започваща с думите: τάδε λέγει Κύριος· πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν (Mateos 1963: 144).
Превод: „Така говори Господ: всички народи се събраха“ (ЦВ).
Съдържанието на надпис СЛ 12 от свитъка на пророк Михей на северната стена е сходно, като фразата πάντα τὰ ἔθνη е заменена с πάντες οἱ λαοί: Τάδε λέγη Κύριος· πάντες ἡ λαὴ σ(υ)ναχθίτ(ω)σ(αν).
Съпоставката с началната фраза на паримията в гръцкия профетологион НБКМ Гр. 18 от 12. век показва, че формата συνήχθησαν, която е налице в Септуагинта, е заменена с форма за IndFut Pass συναχθήσονται: Τάδε λέγει κ͞σ+ πάντα τὰ ἔθνη συναχθήσονται ἅμα· ѕ̀ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν+ (НБКМ 18: 183r).
Относно механизма на съставяне на надписите в разглежданата църква трябва да отбележим, че съдържанието на надписи СЛ 3, СЛ 4, СЛ 12, СЛ 23 е сходно: τάδε λέγει Κύριος се повтаря в СЛ 3, СЛ 4, СЛ 12, а надпис СЛ 12 е комбинация от надпис СЛ 3 и СЛ 4. Изводът е, че пишещият се е опитал да „запълни“ сакралните полета на свитъците с гръцки текст, като е комбинирал думи и фрази, без да е имало особено значение кои старозаветни пророци какво „говорят“ на реципиента чрез съответния надпис (пророк Иеремия, пророк Наум, пророк Михей).
Паралел може да бъде направен с текста от свитъка на пророк Софония от църквата „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, Добърско: тадѐл̣ | к͞с сін|хѳт|осан т| до҄р.
Произходът на формата συναχθήτωσαν повдига въпроси. Възможно е пишещият да е човек с познания по гръцки, който по аналогия с други глаголни форми да е конструирал въпросната форма по пасажа в Стария Завет – Ис 44:11.
7. Езикови особености:
а) фонетични
Итацизъм:
ι = ει: λέγι = λέγει.
η = υ: σηναχθίτοσαν = συναχθήτωσαν.
ι = η σηναχθίτοσαν = συναχθήτωσαν.
Изохронизъм:
о = ω: σηναχθίτοσαν = συναχθήτωσαν.
б) други
σηνχθίτοσαν. Изпускането на графемата а вероятно е техническа грешка или пестене на място.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-22;
от M.N.;