Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

За нас

Елисавета Мусакова, проф. д-р; изкуствовед. Работи в областта на украсата на българските, южнославянските и византийските ръкописи и на кирилската палеография. През годините е професионално свързана с Института за изследване на изкуствата към БАН, с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“) и с Националната художествена академия, където е хоноруван преподавател. Автор на книгите „Писмо и писачи в българските ръкописи до края на XVII в. София, 2015 и „Корпус на украсените славянски ръкописи Х/XI–XIV в. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 1. София, 2021“, както и на редица публикации, включително в областта на съвременното българско изкуство.  

Мадлен Нанева е студент по философия, завършила НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Заради интереса си към класическите езици решава да се включи в проекта „Теламон“, след което и в „Оразис“.

 

Цветан Василев

csvasilev@uni-sofia.bg

 

Доцент по класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и изследовател в Кирило-методиевския научен център при Българска академия на науките. Научните му търсения са в областта на византийската и поствизантийската епиграфика от българските земи и Балканите, на средновековната и по-новата латинска литература и палеография. Основни публикации: 

 

  • Гръцкият език в църквите със смесени надписи от XVII век в България, София, 2017.
  • Petrus Deodatus / Петър Богдан – De Antiquitate paterni soli et de rebus Bulgaricis / За древността на бащината земя и за българските дела. Tomus primus – textus / Том първи – въведение, критично издание, превод, коментар, библиография и индекси. Tomus secundus / Том втори. Трактатът "За древността на бащината земя и за българските дела": палеография, текстология, език, София, 2020.