Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Критичен апарат

//// Изцяло липсващи букви, чието възстановяване е невъзможно;

[...] Повредени в надписа, допълнени от издателя букви. Точките в скобите съответстват на броя на липсващите букви; 

. Точка под буква: полуизтрита буква, чието възстановяване е проблематично;

(    ) Развързано съкращение;

<   > Изпуснати от пишещия или погрешно изписани букви: в скобите се отбелязва допълването или поправката от страна на издателя;

{  } Излишни букви;

| Разделителна черта за нов ред;

vac. Празно място;

? Неясно място.