Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Успение Богородично, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL6
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Западна стена; II регистър
Разположение в сцената
Едноредов надпис над образа на Исус Христос
Особености на изписването
1.р. – титла върху к; лигатура .
Сцена
Успение Богородично
Неясен родител -> Успение Богородично
Тип надпис
Време на изписване
Текст

ἡ γένησης τῆς Θ(εοτό)κου
Рождество Богородично (sic!)
Коментар
Сгрешен пояснителен надпис, на това място би трябвало да стои: Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου.
Разминаването между изображение и надпис е важен показател за функцията на гръцките надписи не само в Сеславската църква, но и във всички паметници със смесени надписи от Османския период в България, вероятно и на Балканите. С изчезването на изискването да бъдат четени, гръцките надписи могат не само да не съответстват на мястото си, както е при тази сцена, но и да се повтарят и перифразират в различни варианти, както е в надписите СЛ 3, СЛ 4, СЛ 12, които са с общо смислово съдържание във връзка с паримийното четиво Ис 43:9–14.
В конкретния случай от най-голяма важност е било единствено, че зрителят е разпознавал името на Св. Богородица на гръцки език, без да се обръща внимание на точното послание на текста.
Езикови особености:
а) фонетични
Опростяване на геминати:
ν = νν: γένησης = γέννησης. Опростяването на двойни и геминацията на единични назали е често явление още в средновековния гръцки език, срв. опростяването ἐνέα < ἐννέα или геминацията νυννί < νυνί (за повече примери за симплификация и геминация вж. Gignac 1976: 154–163).
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-24;
от M.N.;