Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Ангел Господен - втори надпис, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL8
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място в църквата
Западна стена; III регистър
Разположение в сцената
Свитъкът на ангела съдържа четири надписа, два от които - на гръцки. Това е вторият от двата надписа.
Особености на изписването
Серизоно повреден.
Сцена
Ангел Господен
-> Ангел Господен
Тип надпис
Време на изписване
Текст

εὐλογ[ημέ]
νος Θ[---]
[---]σία Θ(εο)ῦ
πιήσατε

εὐλογ[...]
νοςΘ---
---σίαΘῦ
πιήσατε
Благословен Б(ог?). Правете жертва.
⤦ n: 1

tag: lb
εὐλογημέ νος

lemma: εὐλογημένος
tag: w
εὐλογ

tag: #text
ημέ

tag: supplied
⤦ n: 2

tag: lb
νος

tag: #text
Θ

tag: w
Θ

tag: #text
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 3

tag: lb
σία

tag: w
< GAP >

extent: unknown
unit: character
σία

tag: #text
Θεοῦ

nymRef: Θεός
tag: persName
⤦ n: 4

tag: lb
πιήσατε

lemma: ποιέω
tag: w
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-24;
от M.N.;