Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Ангел Господен - втори надпис, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL8
Автор
Цветан Василев
Разположение
Западна стена; III регистър
layout_ab_seg
Свитъкът на ангела съдържа четири надписа, два от които - на гръцки. Това е вторият от двата надписа.
handNote
Серизоно повреден.
Иконография
Ангел Господен
-> Ангел Господен
Декорация
Ангел Господен
Надпис
Жанр на надписа
Нечетливи надписи
Датиране
Критерии за датиране
Текст

εὐλογ[ημέ]
νος Θ[---]
[---]σία Θ(εο)ῦ
πιήσατε

εὐλογ[...]
νοςΘ---
---σίαΘῦ
πιήσατε
Текст
Благословен Б(ог?). Правете жертва.
⤦ n: 1

tag: lb
εὐλογημέ νος

lemma: εὐλογημένος
tag: w
εὐλογ

tag: #text
ημέ

tag: supplied
⤦ n: 2

tag: lb
νος

tag: #text
Θ

tag: w
Θ

tag: #text
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 3

tag: lb
σία

tag: w
< GAP >

extent: unknown
unit: character
σία

tag: #text
Θεοῦ

nymRef: Θεός
tag: persName
⤦ n: 4

tag: lb
πιήσατε

lemma: ποιέω
tag: w
Критически апарат
Букви в лигатура:

3 ) θυ.

Разночетения:

1 ) ;

Треми:

1 ) ο.

Коментар

Надписът е много нечетлив. С голяма сигурност обаче може да се предположи, че първата почти липсваща дума е Θεός, а втората - θυσία (за повече подробности виж сс 179-182 от ). Изглежда кирилските и гръцките надписи са тематично подбрани така, че със смисъла си да внушават послание на влизащия в църквата. Пишещият вероятно е можел да говори гръцки, понеже е способен да състави фрази според смисъла и мястото на фреската.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-24;
от M.N.;