Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Ангел Господен - втори надпис, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL7
Автор
Цветан Василев
Разположение
Западна стена; III регистър
layout_ab_seg
Свитъкът на ангела съдържа четири надписа, два от които - на гръцки. Това е вторият от двата надписа.
handNote
Серизоно повреден.
Иконография
Ангел Господен
-> Ангел Господен
Декорация
Ангел Господен
Надпис
Жанр на надписа
Датиране
Критерии за датиране
Текст

εὐλογ[ημέ]
νος Θ[---]
[---]σία Θ(εο)ῦ
πιήσατε

εὐλογ[...]
νοςΘ---
---σίαΘῦ
πιήσατε
Текст
Свят, свят, Господ Саваот, пълно е небето и земята...
⤦ n: 1

tag: lb
εὐλογημέ νος

lemma: εὐλογημένος
tag: w
εὐλογ

tag: #text
ημέ

tag: supplied
⤦ n: 2

tag: lb
νος

tag: #text
Θ

tag: w
Θ

tag: #text
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 3

tag: lb
σία

tag: w
< GAP >

extent: unknown
unit: character
σία

tag: #text
Θεοῦ

nymRef: Θεός
tag: persName
⤦ n: 4

tag: lb
πιήσατε

lemma: ποιέω
tag: w
Критически апарат
Букви в лигатура:

1 ) .

Разночетения:

1 ) ;

Титли:

1 ) .

Коментар

Пасажът е първата част на Ангелската песен (или трисветата песен – Τρισάγιον, Sanctus) от Евхаристийния канон(виж ; .) Прави впечатление начинът на изписване на четвъртия ред: надредно са изписани последните четири букви на οὐρανός, тъй като по погрешка два пъти е повторена сричката -ρης от πλήρης. Надредното изписване е авторедакция от страна на пишещия или от трето лице.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-24;
от M.N.;