Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Коментар

Коментарът към надписите варира във всеки отделен случай. Освен информация за състоянието на надписа, по възможност включва информация за евентуалния източник на надписа и превод. Коментарът може да включва и препратки към зографски наръчници или ерминии (от гр. ἑρμηνεία, ἡ – тълкуване, обяснение).