Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Успение Богородично, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL6
Автор
Цветан Василев
Разположение
Западна стена; II регистър
layout_ab_seg
Едноредов надпис над образа на Исус Христос
handNote
-
Иконография
Успение Богородично
** -> -> Успение Богородично
Декорация
Успение Богородично
Надпис
Жанр на надписа
Датиране
Критерии за датиране
Текст

ἡ γένησης τῆς Θ(εοτό)ου

ἡγένησηςτῆςΘου
Текст
Рождество Богородично (sic!)
⤦ n: 1

tag: lb

lemma:
tag: w
γένησης

lemma: γένεσις
tag: w
τῆς

lemma:
tag: w
Θεοτόου

nymRef: Θεοτόκος
tag: persName
Θεοτό

tag: expan
Θ

tag: abbr
εοτό

tag: ex
ου

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:

1 ) ου.

Разночетения:

1 ) ;

Титли:

1 ) K;

Коментар

Разминаването между изображение и надпис е важен показател за функцията на гръцките надписи не само в Сеславската църква, но и във всички паметници със смесени надписи от Османския период в България, вероятно и на Балканите. С отпадането на изискването надпсисите да бъдат четени се променя тяхната функция. В конкретния случай от най-голяма важност е било единствено, че зрителят е разпознавал името на Св. Богородица на гръцки език, без да се обръща внимание на точното послание на текста.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-24;
от M.N.;