Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Пророк Иеремия, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL3
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Южна стена; I регистър; бюстове на пророци в правоъгълни полета
Разположение в сцената
Петредов надпис върху свитъка на пророка
Особености на изписването
1.р. – двоен гравис над е.
3.р. – обърната камора върху о.
4.р. – лигатура пр; извито ударение върху с
5.р. – леко придихание върху н; обърната камора върху т; лигатура ан; минускулна сигма, изписана под е.
Сцена
Пророк Иеремия
Пророци, пророчици -> Иеремия
Тип надпис
Време на изписване
Текст

τάδε
λέγη Κ-
ύρηος
πρὸς {κ}
5πάντε-
σ

таде̏
легк
ѵро꙼с
прос҄҄к 5
5пан͗т꙼е
σ
Така говори Господ към всички!
Коментар
Текстът не присъства като препоръка в трите ерминии – Ерм. 1; Ерм. 2; Ерм. Дион.
Надписът започва с инципита за старозаветни четива τάδε λέγει Κύριος, като той е „разширен“ с допълнението πρὸς πάντες.
Срв. сходните по съдържание и замисъл надписи СЛ 4, СЛ 12. Срв. също сходната по съдържание препоръка за свитъка на пророк Исаия в Ерм. 2 за празника Петдесетница: Τάδε λέγει Κύριος· Λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ ἁθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν (Ерм. 2: 277).
Превод: „Така казва Господ: Ще ви взема из народите, ще ви събера от всички родове“. Пасажът е по Иез 36:24 и е начало на четивото Иез 36:24–28 за празника Петдесетница.
Езикови особености:
а) фонетични
Итацизъм:
η = ι: Κύρηος = Κύριος.
Монофтонгизация на дифтонги:
η = ει: λέγη = λέγει.
б) синтактични
πρὸς πάντες. Пишещият е употребил форма за NomPl m вместо коректната πάντας в AccPl, което предполага, че пишещият е имал разбиране за съдържанието на стенописните текстове и е можел да борави с църковна лексика, макар този вид съставителство да е механично и с грешки. Основание да приемем, че фразата е съставена въз основа на библейски или богослужебен текст, е фактът, че прилагателното πᾶς се е запазило в новогръцки само с формата за женски род πᾶσα, при това само в определени изрази, напр. πᾶσα ἕνας, πᾶσα πρᾶμα (Бешевлиев 1939: 258; Browning 1983: 78).
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-10-18;
от M.N.;