Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Св. Лаврентий, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL2
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място в църквата
Източна стена; IV регистър
Разположение в сцената
Десетредов надпис върху свитъка на светеца
Особености на изписването
2.р. – титла върху β. 3.р. – лигатура ꙋ. 4.р. – лигатура ꙋ. 5.р. – лигатура ꙋ; извито ударение върху іѵ. 6.р. – лигатури ꙋ и еѵ. 8.р. – трема над аѵ. 9.р. – лигатура ꙋ. Титла над лигатурата. 10.р. – лигатура ꙋ.
Сцена
Св.Лаврентий
** -> Светци -> Лаврентий
Тип надпис
Време на изписване
Текст

ε<ὐ>λογημέ
νι ἡ βαση
λήα τοῦ πα
τρὸς κὲ τοῦ
5ἰῦ κὲ τοῦ ἁγ
ίου πνεύμ
ατος, νῖν
κὲ ἀῢ κὲ
ἠς τοὺς ἐο̃
10να<ς> το̃<ν> <αἰ>όνο<ν>
{σ}

ε[.]λογημέ
νιἡβαση
λήατοῦπα
τρὸςκὲτοῦ
5ἰῦκὲτοῦἁγ
ίουπνεύμ
ατοςνῖν
κὲἀῢκὲ
ἠςτοὺςἐο̃
10να[.]το̃[...]όνο[.]
σ
Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков!
⤦ n: 1

tag: lb
εὐλογημέ νι

lemma: εὐλογέω
tag: w
ε

tag: #text

tag: supplied
λογημέ

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
νι

tag: #text

tag: w
βαση λήα

lemma: βασιλεία
tag: w
βαση

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
λήα

tag: #text
τοῦ

tag: w
πα τρὸς

lemma: πατήρ
tag: w
πα

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
τρὸς

tag: #text
κὲ

lemma: καί
tag: w
τοῦ

lemma:
tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
ἰῦ

lemma: υἱός
tag: w
κὲ

lemma: καί
tag: w
τοῦ

tag: w
ἁγ ίου

lemma: ἄγιος
tag: w
ἁγ

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
ίου

tag: #text
πνεύμ ατος

lemma: πνεῦμα
tag: w
πνεύμ

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
ατος

tag: #text
,

tag: #text
νῖν

lemma: νῦν
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
κὲ

lemma: καί
tag: w
ἀῢ

lemma: ἀεί
tag: w
κὲ

lemma: καί
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
ἠς

lemma: εἰς
tag: w
τοὺς

tag: w
ἐο̃ νας

lemma: αἰών
tag: w
ἐο̃

tag: #text
⤦ n: 10

tag: lb
να

tag: #text
ς

tag: supplied
το̃ν

tag: w
το̃

tag: #text
ν

tag: supplied
αἰόνον

lemma: αἰών
tag: w
αἰ

tag: supplied
όνο

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 11

tag: lb
σ

tag: surplus
Коментар
Текстът представлява свещеническия възглас в началото на Василиевата и Златоустовата литургия. Езикови особености: а) фонетични Итацизъм: – ι = η: εὐλογημένι = εὐλογημένη. – ι = υ: νῖν = νῦν. – η = ει: βασηλήα = βασιλεία; ἠς = εἰς. – υ = ει: ἀῢ = ἀεὶ. – ι = υι: Ἰῦ = Υἱοῦ. Жиняк отбелязва следните словоформи, засвидетелствани още в койне: ἱοῦ вместо υἱοῦ, ἱοῖς вместо υἱοῖς (Gignac 1976: 204). Изохронизъм: – о = ω: ἐõνας = αἰῶνας; τõν = τῶν; αἰόνο(ν) = αἰώνων. Монофтонгизация на дифтонги: – ε = αι: κέ = καί; ἐõνας = αἰῶνας. ἐλογημένι. Изменение в произношението на дифтонга /eu/ при прехода /eu/ > /ev, ef/ е причина за загубата на втория елемент на дифтонга при форми като δετέρου вместо δευτέρου, λεκαί вместо λευκαί (Gignac 1976: 228, 232–233). б) други і͠ѵ = Υἱοῦ. Абревиатура, сходна с ѳ͞ѵ = Θεοῦ от надпис СЛ 8. Въз основа на многобройните отклонения от нормалния правопис на този банален литургичен текст можем да предположим, че текстът е изписан по памет от човек, който ползва езика говоримо, познава азбуката и може да пише, но не и съгласно нормата на писмения език на епохата.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-10-15;
от M.N.;