Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/epistone/orasis.epistone.net/app/model/ReadXml.php on line 148
Fresko

Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Св. Лаврентий, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL2
Автор
Цветан Василев
Разположение
Източна стена; IV регистър
Иконография
Св.Лаврентий
** -> Светци -> Лаврентий
Вид паметник
Материал
Място на намиране
Произход
Размери
Институция и инвентарен номер
Особености на изписването
Размер на буквите
Разположение на надписа
Надписно поле
Декорация
Св.Лаврентий
Надпис
Жанр на надписа
Датиране
Критерии за датиране
Текст

ε<ὐ>λογημέ
νι ἡ βαση
λήα τοῦ πα
τρὸς κὲ τοῦ
5(Υ)ἰ(ο)ῦ κὲ τοῦ ἁγ
ίου πνεύμ
ατος, νῖν
κὲ ἀῢ κὲ
ἠς τοὺς ἐο̃
10να<ς> το̃<ν> <αἰ>όνο<ν>
{σ}

ε[.]λογημέ
νιἡβαση
λήατοῦπα
τρὸςκὲτοῦ
5ἰῦκὲτοῦἁγ
ίουπνεύμ
ατοςνῖν
κὲἀῢκὲ
ἠςτοὺςἐο̃
10να[.]το̃[...]όνο[.]
σ
Текст
Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков!
⤦ n: 1

tag: lb
εὐλογημέ νι

lemma: εὐλογέω
tag: w
ε

tag: #text

tag: supplied
λογημέ

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
νι

tag: #text

lemma:
tag: w
βαση λήα

lemma: βασιλεία
tag: w
βαση

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
λήα

tag: #text
τοῦ

lemma:
tag: w
πα τρὸς

lemma: πατήρ
tag: w
πα

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
τρὸς

tag: #text
κὲ

lemma: καί
tag: w
τοῦ

lemma:
tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
Υἰοῦ

lemma: υἱός
tag: w
κὲ

lemma: καί
tag: w
τοῦ

lemma:
tag: w
ἁγ ίου

lemma: ἄγιος
tag: w
ἁγ

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
ίου

tag: #text
πνεύμ ατος

lemma: πνεῦμα
tag: w
πνεύμ

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
ατος

tag: #text
,

tag: #text
νῖν

lemma: νῦν
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
κὲ

lemma: καί
tag: w
ἀῢ

lemma: ἀεί
tag: w
κὲ

lemma: καί
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
ἠς

lemma: εἶμι
tag: w
τοὺς

lemma:
tag: w
ἐο̃ νας

lemma: αἰών
tag: w
ἐο̃

tag: #text
⤦ n: 10

tag: lb
να

tag: #text
ς

tag: supplied
το̃ν

lemma:
tag: w
το̃

tag: #text
ν

tag: supplied
αἰόνον

lemma: αἰών
tag: w
αἰ

tag: supplied
όνο

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 11

tag: lb
σ

tag: surplus
Критически апарат
Букви в лигатура: ου ου ου ου; ευ ου ου

3 ) ου

4 ) ου

5 ) ου

6 ) ου; ευ

9 ) ου

10 ) ου

2 ) αν; το.

Разночетения:

1 ) ;

Титли:

2 ) β

9 ) ου

Треми:

8 ) αυ

Коментар

Текстът представлява свещеническия възглас в началото на Василиевата и Златоустовата литургия. Въз основа на многобройните отклонения от нормалния правопис на този банален литургичен текст можем да предположим, че текстът е изписан по памет от човек, който ползва езика говоримо, познава азбуката и може да пише, но не и съгласно нормата на писмения език на епохата.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-10-15;
от M.N.;