Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Христос Пантократор, църква „Свети Илия“

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник BSh2
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник

Кюстендилска област
църква „Св. Илия“, Бобошево
Място в църквата
Свод
Разположение в сцената
Особености на изписването
Сцена
Христос Пантократор
** -> Христос -> Пантократор
Тип надпис
Време на изписване
Текст

ἅγηος((·))((·))((·)) Κ(ύριο)ς((·))((·))((·)) ὁ πα<ν>τ<ε>πόπτης((·)) ὁ((·))((·))((·))ἐβασήλευψε((·)) ἐνε[δ]ι ὁ καθήμενος ἐν((·)) δόξῃ((·)) {τὸν} ἐπὴ θρόνου((·)) χερουβὴμ((·))((·))((·)) κvac.1ὲἄγγελη στρατηέ((·))((·))((·))

ἅγηος · · · Κς · · · ὁπα[.]τ[.]πόπτης · ὁ · · · ἐβασήλευψε · ἐνε[.]ιὁκαθήμενοςἐν · δόξῃ · τὸνἐπὴθρόνου · χερουβὴμ · · · κ vacat ὲἄγγεληστρατηέ · · ·
Свят Господ Всевиждащ; Господ царува ///...; седящ в слава на престола; войнства от херувими и ангели
⤦ n: 1

tag: lb
ἅγηος

lemma: ἅγιος
tag: w

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g
Κύριος

nymRef: Κύριος
tag: persName

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g

lemma:
tag: w
παντεπόπτης

lemma: παντεπόπτης
tag: w
πα

tag: #text
ν

tag: supplied
τ

tag: #text
ε

tag: supplied
πόπτης

tag: #text

type: dot
tag: g

lemma:
tag: w

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g
ἐβασήλευψε

lemma: βασιλεύω
tag: w

type: dot
tag: g
ἐνεδι

lemma: ἐνεδι
tag: w
ἐνε

tag: #text
δ

tag: supplied
ι

tag: #text

lemma:
tag: w
καθήμενος

lemma: κάθημαι
tag: w
ἐν

lemma: ἐν
tag: w

type: dot
tag: g
δόξῃ

lemma: δόξα
tag: w

type: dot
tag: g
τὸν

lemma:
tag: w
ἐπὴ

lemma: ἐπὶ
tag: w
θρόνου

lemma: θρόνος
tag: w

type: dot
tag: g
χερουβὴμ

lemma: χερουβίν
tag: w

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g
κὲ

lemma: καί
tag: w
κ

tag: #text

quantity: 1
unit: character
tag: space

tag: #text
ἄγγελη

lemma: ἄγγελος
tag: w
στρατηέ

lemma: στράτιος
tag: w

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g

type: dot
tag: g
Коментар
Надписът е комбинация от началата на Псалм92, четвъртата песен от Канона св. Богородица от св. Йоан Химнописец и епитети, препоръчани във втората йермения. Езиковите особености на текста показват неговия късен произход.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-09-27;
от M.N.;