Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Св. Лаврентий, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL2
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Източна стена; IV регистър
Разположение в сцената
Десетредов надпис върху свитъка на светеца
Особености на изписването
2.р. – титла върху в. 3.р. – лигатура . 4.р. – лигатура . 5.р. – лигатура ; извито ударение върху іѵ. 6.р. – лигатури и еѵ. 8.р. – трема над аѵ. 9.р. – лигатура . Титла над лигатурата. 10.р. – лигатура .
Сцена
Св.Лаврентий
** -> Светци -> Лаврентий
Тип надпис
Време на изписване
Текст
-
ε<ὐ>λογημέ-
νι ἡ βαση-
λήα τοῦ πα-
τρὸς κὲ τοῦ
5ἰῦ κὲ τοῦ ἁγ-
ίου πνεύμ-
ατος, νῖν
κὲ ἀῢ κὲ
ἠς τοὺς ἐο̃-
10να<ς> το̃<ν> <αἰ>όνο<ν>
{σ}

елогме
нів̄ас
латꙋпа
троскетꙋ
5і͠ѵкетꙋаг
іꙋпнеѵм
атоснін
кеаѵ̈ке
стꙋ҃сео
10натꙋоно
с
Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков!
Коментар

Текстът представлява свещеническия възглас в началото на Василиевата и Златоустовата литургия.

Езикови особености:
а) фонетични
Итацизъм:
ι = η: εὐλογημένι = εὐλογημένη.
ι = υ: νῖν = νῦν.
η = ει: βασηλήα = βασιλεία; ἠς = εἰς.
ι = υι: Ἰῦ = Υἱοῦ. Жиняк отбелязва следните словоформи, засвидетелствани още в койне: ἱοῦ вместо υἱοῦ, ἱοῖς вместо υἱοῖς (Gignac 1976: 204).

Изохронизъм:
о = ω: ἐõνας = αἰῶνας; τõν = τῶν; αἰόνο(ν) = αἰώνων.
Монофтонгизация на дифтонги:
ε = αι: κέ = καί; ἐõνας = αἰῶνας.
ἐλογημένι. Изменение в произношението на дифтонга /eu/ при прехода /eu/ > /ev, ef/ е причина за загубата на втория елемент на дифтонга при форми като δετέρου вместо δευτέρου, λεκαί вместо λευκαί (Gignac 1976: 228, 232–233).
б) други
і͠ѵ = Υἱοῦ. Абревиатура, сходна с ѳ͞ѵ = Θεοῦ от надпис SL8.
Въз основа на многобройните отклонения от нормалния правопис на този банален литургичен текст можем да предположим, че текстът е изписан по памет от човек, който ползва езика говоримо, познава азбуката и може да пише, но не и съгласно нормата на писмения език на епохата.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-10-15;
от M.N.;