Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

ΟΡΑΣΙΣ

ΟΡΑΣΙΣ е дигитална платформа за визуализиране и представяне на надписи от паметници на християнското изкуство от византийския и поствизантийския период от територията на България и другите балкански държави, част от т.нар. Византийска културна общност. (вж. пълния текст) Надписите са с религиозно съдържание и най-общо се класифицират на пояснителни, т.е. изясняващи имената на сцени или персонажи в храма или иконата, инвокационни – молитви, възгласи, взети от Библията, литургията, и др. свещени текстове, свързани с богослужението, и ктиторски, ценни най-вече със своята историческа информация. 

Надписите са представени чрез снимков материал, разчитане и коментар, както на самите епиграфски данни, така и на източниците, от които са взети съответните текстове.     

ΟΡΑΣΙΣ стартира с корпус от около 200 надписа на гръцки език от XVII век, най-вече от територията на Западна и Северозападна България, документирани и проучени от д-р Цветан Василев, специалист по класически езици от СУ „Св. Климент Охридски“. Поетапно към платформата ще бъде добавян нов епиграфски материал. 

ΟΡΑΣΙΣ е иновативен проект в помощ на изследователя за по-нататъшни филологически и изкуствоведски изследвания: осигурява множество възможности за специализирано търсене и сортиране на информация по различни параметри – хронологични, иконографски, текстуални, географски и др. 

ΟΡΑΣΙΣ, в превод от старогръцки език видение, съзерцание, може да е ценен помощник, когато пристъпвате към храма и се заглеждате в старите средновековни образи на християнските светци – текстовете в свитъците им са плод на съзерцание и молитва към Бога.